Lapin Karhukoirayhdistys säännöt:


1§ Yhdistyksen nimi on Lapin Karhukoirayhdistys ry ja sen kotipaikka
on Rovaniemi.

2§ Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n
jäsenenä ja sen toimialue on Lapin lääni.

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää karjalankarhukoirien
jalostusta ja kasvattamista sekä metsästysominaisuuksien
kehittämistä.

4§ Yhdistys toteuttaa päämääriään:
- järjestämällä kokeita ja näyttelyitä sekä
- kursseja, opetus- ja esitelmätilaisuuksia koetuomareiden
kouluttamiseksi ja kenneltietouden syventämiseksi.

5§ Yhdistyksen kieli on Suomi

6§ Jäsenyys: Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät yksityiset
henkilöt ja rekisteröidyt kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset,
jotka hallitus jäseniksi hyväksyy.

7§ Varsinaiset henkilöjäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä,
jäsenyhdistykset ainoastaan vuosijäseniä. Hallituksen ehdotuksesta
vuosikokous voi kutsua kunniajäseniksi yhdistyksen toimialalla
erityisesti ansioituneita henkilöitä.

8§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

9§ Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut
vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, tai rikkonut hyviä
tapoja tai lain määräyksiä. Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi,
kun hän on laiminlyönyt kahden perättäisen vuoden jäsenmaksun
tilivuoden loppuun mennessä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan
yhdistyksestä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10§ Talous: Tilivuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun
viimeisenä päivänä. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on
toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta, ja toiminnantarkastajan on toimitettava
toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.

11§ Vuosijäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous
määrää. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna
kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun. Vuosijäsenmaksun määrää
vuosikokous, kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

12§ Hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja
kuusi muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee kolmeksi (3)
vuodeksi. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi. Muista hallituksen
jäsenistä on vuosittain kaksi (2) erovuorossa, kahtena ensimmäisenä
vuotena arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa
oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee
keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen
läsnä ollessa. Hallituksen jäsenten tulee olla Suomen
Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben ry:n henkilöjäseniä.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13§ Vuosikokous, joka pidetään tammi-helmikuussa, käsittelee ja
päättää seuraavista asioista:

1. Tarkastetaan jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään toiminta- ja tilikertomus kuluneelta vuodelta.
5. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Määrätään henkilö jäsenmaksun sekä jäsenyhdistyksen jäsenmaksun
suuruus.
8. Määrätään toimihenkilöiden kulukorvaukset sekä hallituksen
jäsenten matkakorvaukset.
9. Esitetään hallituksen laatima toiminta suunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio kulumassa olevalle vuodelle.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja toimitetaan hallituksen
erovuoroisten jäsenten vaali.
11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja, ja hänelle varahenkilö.
12. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset.
13. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset
esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty hallitukselle vähintään
kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
14. Asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu: Näistä voidaan
keskustella, jos kokous näin haluaa ja päättää, ja kokous on
yksimielinen. Ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 24§ määräykset
15. Kokouksen päättäminen.

14§ Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian vuoksi anomuksella
hallitukselta vaatii.

15§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille osoitetuilla
vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta postin kuljetettavaksi
jätetyillä kutsukirjeillä. Muiden tiedotteiden osalta ne lähetetään
sähköpostitse yhdistyksen jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa sihteerille, muutoin ne lähetetään postin
kuljetettavana. Samalla tavalla toimitetaan kaikki tiedotukset
jäsenistölle.

16§ Asia ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä
yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei joku läsnä olevista
jäsenistä vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa
puheenjohtajan kannattama mielipide.

17§ Kullakin jäsenyhdistyksen edustajalla ja varsinaisella henkilö
jäsenellä on yksi ääni.

18§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia,
testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia
toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä.

19§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen
kokouksessa ja vaaditaan, että 3/4 kokouksessa annetuista äänistä
kannattaa muutosehdotusta.

20§ Yhdistyksen purkaminen: Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja päätöstä on kummassakin
kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

21§ Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus viimeisen
kokouksen tekemän päätöksen perusteella maakunnan kenneltoiminnan
hyväksi tai Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n alaiselle
pystykorva-asiaa harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

22§ Kaikissa muissa kohdin noudatetaan soveltuvin osin voimassa
olevaa yhdistyslakia.


Nämä säännöt on hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 25.1.2023