LAPIN KARHUKOIRAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. §  Yhdistyksen nimi on Lapin Karhukoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2. §  Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Lapin Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksenä ja sen toimialue on Lapin lääni.

3. §  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää karjalankarhukoirien jalostusta ja kasvattamista sekä metsästysominaisuuksien kehittämistä.

4. §  Yhdistys toteuttaa päämääriään:
         - järjestämällä kokeita ja näyttelyitä sekä
         - kursseja, opetus- ja esitelmätilaisuuksia koetuomareiden kouluttamiseksi ja kenneltietouden syventämiseksi.

5. §  Yhdistyksen kieli on Suomi.

6. §  Jäsenyys: Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy.

7. §  Varsinaiset henkilöjäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä, jäsenyhdistykset ainoastaan vuosijäseniä. 
         Hallituksen ehdotuksesta vuosikokous voi kutsua kunniajäseniksi yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioituneita henkilöitä.

8. §  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.    

9. §  Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä tai laiminlyönyt kahden vuoden jäsenmaksun tilivuoden loppuun mennessä.
        Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10. § Talous: Tilivuosi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivän ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11. § Vuosijäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous määrää.
        Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun.
        Vuosijäsenmaksun määrää vuosikokous.
        Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

12. § Hallinto: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi, muista hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi (2) erovuorossa kahtena ensimmäisenä vuonna arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
        Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnä ollessa.
        Hallituksen jäsenten tulee olla Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben ry:n henkilöjäseniä.
        Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13. § Vuosikokous, joka pidetään tammi - helmikuussa, käsittelee ja päättää seuraavista asioista:

 1. Tarkastetaan jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
 3.  Todetaan kokouksen laillisuus.
 4.  Esitetään toiminta- ja tilikertomus kuluneelta vuodelta.
 5.  Esitetään tilintarkastajien lausunto.
 6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7.  Määrätään jäsenmaksun suuruus.
 8.  Määrätään toimihenkilöiden kulukorvaukset sekä hallituksen jäsenten matkakorvaukset.
 9.  Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kulumassa olevalle vuodelle.
 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja toimitetaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten vaali.
 11.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 12.  Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset.
 13.  Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
 14. Asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. Näistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 24 §:n määräykset
 15. Kokouksen päättäminen

14. § Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian vuoksi anomuksella hallitukselta vaatii.

15. § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille osoitetulla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta postin kuljetettavaksi jätetyillä kutsukirjeillä. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedotukset jäsenistölle.

16. § Asia ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei joku läsnä olevista jäsenistä vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

17. § Kullakin jäsenyhdistyksen edustajalla ja varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni.

18. § Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

19. § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan, että 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

20. § Yhdistyksen purkaminen: Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

21. § Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus viimeisen kokouksen tekemän päätöksen perusteella maakunnan kenneltoiminnan hyväksi tai Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alaiselle pystykorva-asiaa harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

22. § Kaikissa muissa kohdin noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevaa yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 4.11.2008.