Lapin Karhukoirayhdistys säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Lapin Karhukoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2§ Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenenä ja sen toimialue on Lapin lääni.

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää karjalankarhukoirien jalostusta ja kasvattamista sekä metsästysominaisuuksien kehittämistä.

4§ Yhdistys toteuttaa päämääriään:
- järjestämällä kokeita ja näyttelyitä sekä
- kursseja, opetus- ja esitelmätilaisuuksia koetuomareiden kouluttamiseksi ja kenneltietouden syventämiseksi.

5§ Yhdistyksen kieli on Suomi

6§ Jäsenyys: Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy.

7§ Varsinaiset henkilöjäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä, jäsenyhdistykset ainoastaan vuosijäseniä. Hallituksen ehdotuksesta vuosikokous voi kutsua kunniajäseniksi yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioituneita henkilöitä.

8§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

9§ Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, tai rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä. Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, kun hän on laiminlyönyt kahden perättäisen vuoden jäsenmaksuntilivuoden loppuun mennessä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10§ Talous: Tilivuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennenvuosikokousta, ja toiminnantarkastajan on toimitettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Vuosijäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous määrää. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun. Vuosijäsenmaksun määrää vuosikokous, kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

12§ Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi. Muista hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi (2) erovuorossa, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnä ollessa. Hallituksen jäsenten tulee olla Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben ry:n henkilöjäseniä. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13§ Vuosikokous, joka pidetään tammi-helmikuussa, käsittelee ja päättää seuraavista asioista:

1. Tarkastetaan jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään toiminta- ja tilikertomus kuluneelta vuodelta.
5. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Määrätään henkilö jäsenmaksun sekä jäsenyhdistyksen jäsenmaksun suuruus.
8. Määrätään toimihenkilöiden kulukorvaukset sekä hallituksen jäsenten matkakorvaukset.
9. Esitetään hallituksen laatima toiminta suunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kulumassa olevalle vuodelle.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali.
11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja, ja hänelle varahenkilö.
12. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset.
13. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
14. Asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu: Näistä voidaan keskustella, jos kokous näin haluaa ja päättää, ja kokous on yksimielinen. Ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 24§ määräykset
15. Kokouksen päättäminen.

14§ Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian vuoksi anomuksella hallitukselta vaatii.

15§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille osoitetuilla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta postin kuljetettavaksi jätetyillä kutsukirjeillä. Muiden tiedotteiden osalta ne lähetetään sähköpostitse yhdistyksen jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa sihteerille, muutoin ne lähetetään postin kuljetettavana. Samalla tavalla toimitetaan kaikki tiedotukset jäsenistölle.

16§ Asia ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei joku läsnä olevista jäsenistä vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

17§ Kullakin jäsenyhdistyksen edustajalla ja varsinaisella henkilö jäsenellä on yksi ääni.

18§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

19§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan, että 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

20§ Yhdistyksen purkaminen: Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

21§ Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus viimeisen kokouksen tekemän päätöksen perusteella maakunnan kenneltoiminnan hyväksi tai Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n alaiselle pystykorva-asiaa harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

22§ Kaikissa muissa kohdin noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevaa yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 25.1.2023